5 - 7 มิถุนายน 2567  | 
 
ไบเทคกรุงเทพ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ร่วมสัมผัสประสบการณ์ทางเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) อย่างครอบคลุม

พร้อมด้วยผู้แสดงสินค้ากว่า 280 ราย ที่จัดแสดงนวัตกรรมล่าสุด ท่านจะได้พบกับทุกสิ่งที่ท่านต้องการเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทำงานของท่าน

อุปกรณ์ปกป้องศีรษะ ตา หู และใบหน้า
Head, Eye, Ear and Face Protection

Head, eye, ear, and face protection are vital across industries, shielding against hazards like impacts, debris, loud noises, and splashes. From helmets to safety glasses and earplugs to face shields, proper gear mitigates risks, ensuring safety in diverse environments.

อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ
Breathing Protection

Respiratory equipment, such as masks and respirators, filters out contaminants, preventing respiratory illnesses. Proper usage and adherence to safety regulations are essential for ensuring worker safety in environments with compromised air quality.

อุปกรณ์ปกป้องมือและแขน
Hand and Arm Protection

Preventing injuries like cuts, burns, and chemical exposures. Workers in diverse industries rely on gloves and arm sleeves to mitigate risks. Through proper selection, usage, and maintenance of protective equipment, injuries can be minimized.

รองเท้านิรภัยและอุปกรณ์ปกป้องขา
Safety Shoes and Leg Protection

An integral component of workplace safety, particularly in industries where foot and leg injuries are prevalent, such as construction, manufacturing, and warehousing. Safety shoes, often equipped with reinforced toes and slip-resistant soles, shield the feet from impacts, punctures, and crushing hazards.

ผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษสำหรับชุดป้องกันและชุดทำงาน
Fabrics for Protective Wear and Workwear

A vital role in enhancing workplace safety by providing durability, comfort, and protection against various hazards. High-performance fabrics such as flame-resistant (FR) materials, aramids, and high-visibility textiles are commonly used in industries like construction, manufacturing, and utilities.

การป้องกันการตกจากที่สูงและการป้องกันสำหรับการทำงานบนที่สูง
Fall Protection and Aerial Work Protection

Fall protection and aerial work protection are crucial for workplace safety, especially in industries with elevated work environments. CIOSH Thailand will feature a Fall Protection Demo showcasing fall testing, protection solutions, and aerial rescue techniques with professional guidance and training.

Top