5 - 7 มิถุนายน 2567  | 
 
ไบเทคกรุงเทพ

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

Officially Supported By:

Department of Industrial Works
TCEB

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

Safety Engineering Association

สมาคมวิศวกรรมความปลอดภัย

สมาคมวิศวกรรมความปลอดภัย (วศ.ป.) เกิดจากการรวมตัวของวิศวกร ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมความปลอดภัย สาขาต่างๆเมื่อกลางปี พ.ศ. 2560 อันเนื่องจากการเล็งเห็นความสำคัญของการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์งานวิศวกรรมความปลอดภัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยและสังคม สมาคมวิศวกรรมความปลอดภัยมุ่งเน้นในเรื่องของการออกแบบเชิงระบบและวิศวกรรมเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการและสาธารณชน ตามคู่มือและมาตรฐานของวิชาชีพวิศวกรรมความปลอดภัย.

เว็บไซต์: https://www.facebook.com/sea.or.th

Purchasing & Supply Chain Management Association of Thailand (PSCMT)

สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย (สจซท)

สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย (สจซท) เป็นองค์กรอิสระ และไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ใดๆ ก่อตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2531 โดยใช้ชื่อว่า “ชมรมจัดซื้อไทย” เดิมทีมีนักจัดซื้อสมัครเป็นสมาชิกจำนวนเริ่มต้นเพียงไม่กี่คน ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกแบบมีอายุตลอดชีพประจำอยู่ในองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วนนับหมื่นคน วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสมาคมฯเพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพจัดซื้อและซัพพลายเชน สมาคมฯมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวงการวิชาชีพจัดซื้อและซัพพลายเชนของประเทศไทยให้ก้าวหน้า มีมาตรฐานสูงเทียบเท่าระดับสากล เสริมสร้างขีดความสามารถของของนักจัดซื้อชาวไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีระดับนานาชาติได้ อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาองค์กรของตนเองให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างยั่งยืน

เว็บไซต์: https://pscmt.or.th/

The Building Inspectors Association

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร

จากการเกิดอัคคีภัยขนาดใหญ่ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาทางภาครัฐได้ตระหนักถึงปัญหาที่สำคัญและเริ่มร่างกฎหมายการตรวจสอบอาคารขึ้นประมาณปี 2540 โดย ศ. ดร. วรศักดิ์ กนกกุลชัย และโดยความร่วมมือของ กทม. จัดให้มีการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบอาคารขึ้น ผู้สำเร็จการอบรมจึงรวมตัวกันจัดตั้งชมรมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร โดนมีนายเจริญชัย พูนพิพัฒน์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานชมรม ต่อมาชมรมฯ ได้ปรับเปลี่ยนยกระดับเป็น สมาคมผู้ตรวจสอบอาคารและบริหารความปลอดภัยอาคาร เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 และในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ได้เปลี่ยนเป็น สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร

เว็บไซต์: https://www.bsa.or.th/

Environmental Engineering Association Of Thailand

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางทางวิชาการในหมู่สมาชิก และเพื่อพิทักษ์สิทธิของสมาชิกร่วมวิชาชีพ และเป็นเวลากว่า 20 ปีที่ สมาคมฯ เป็นศูนย์การศึกษาและเทคนิคที่ให้ข้อมูลและเทคโนโลยีล่าสุดเกี่ยวกับการจัดการและการควบคุมสิ่งแวดล้อมแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป

เว็บไซต์: https://www.eeat.or.th/

International Powered Access Federation (IPAF)

International Powered Access Federation (IPAF)

The International Powered Access Federation (IPAF) promotes the safe and effective use of powered access equipment worldwide in the widest sense – through providing technical advice and information; through influencing and interpreting legislation and standards; and through safety initiatives and training programmes.

IPAF is a not-for-profit organisation owned by its members, which include manufacturers, rental companies, distributors, contractors and users. IPAF members operate a majority of the MEWP rental fleet worldwide and manufacture about 85% of platforms on the market.

เว็บไซต์: https://ipaf-wopa.com/

Electrical System Inspector Association

สมาคมผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

เว็บไซต์: https://www.facebook.com/ESIC.Thailand

Fire Volunteer Club

ชมรมอาสาสมัครดับเพลิง

เว็บไซต์: https://www.facebook.com/UruphongFire

AFAR Disaster Management School / โรงเรียนบริหารจัดการภัย อาฟเฟอร์

โรงเรียนบริหารจัดการภัย อาฟเฟอร์

เว็บไซต์: https://afarthai.com/

Eastern Fire Fighters Club

ชมรมอาสาสมัครดับเพลิงภาคตะวันออก

เว็บไซต์: https://www.facebook.com/EasternFireFighters/

Southern Safety Association

สมาคมความปลอดภัยภาคใต้

เว็บไซต์: https://www.facebook.com/LSSCthailand/

The Council of Engineers Thailand (COET)

สภาวิศวกร

สภาวิศวกรจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 มีสถานะเป็นนิติบุคคล ทำหน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมทั้งพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมทั้งเสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกำหนดและการเลิกสาขาวิศวกรรมควบคุม และออกข้อบังคับสภาวิศวกรโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะสภานายกพิเศษ

เว็บไซต์: https://coe.or.th/

FPEI
Fire Protection Engineering Association

สมาคมวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

Top