5 - 7 มิถุนายน 2567  | 
 
ไบเทคกรุงเทพ

แนวโน้มในการป้องกันการตกจากที่สูงและการทำงานบนที่สูง

การปกป้องพนักงานในอุตสาหกรรมต่างๆ จากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการตกจากที่สูง และการรับรองความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม

กรอบการกำกับดูแลและมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ในการป้องกันการตกจากที่สูงและการทำงานบนที่สูง

ประเทศไทยปฏิบัติตามกรอบการกำกับดูแลที่มีความเข้มงวดซึ่งดูแลโดยองค์กรต่างๆ เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (TIS) เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามแนวทางโดยเคร่งครัดสำหรับการผลิต การทดสอบ และการรับรองอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

Regulatory Framework and Standards for Fall Protection and Aerial Work PPE
Importance and Effectiveness of Fall Protection and Aerial Work PPE in Thai Industries
ความสำคัญและประสิทธิผลของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ในการป้องกันการตกจากที่สูงและการทำงานบนที่สูงในอุตสาหกรรมไทย

การออกแบบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) อย่างเหมาะสมไม่เพียงลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพลัดตกจากที่สูงในภาคส่วนต่างๆ เช่น การก่อสร้างและการบำรุงรักษา แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขึ้นเพราะเวลาหยุดทำงานเนื่องจากอุบัติเหตุลดลง

การปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (TIS)
Compliance with Thai Industrial Standards (TIS)

รับประกันคุณภาพและความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ในการป้องกันการตกจากที่สูงและการทำงานบนที่สูงซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของพนักงานในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูง

สายรัด เชือกช่วยชีวิต และจุดยึดเกี่ยว
Harnesses, lanyards, and anchor points

จัดให้มีการป้องกันการตกจากที่สูงที่จำเป็น และป้องกันการบาดเจ็บและการเสียชีวิตในพื้นที่ทำงานบนที่สูง

เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม
Innovative technologies

สายช่วยชีวิตแบบหดกลับได้เองและเชือกดูดซับแรงกระแทกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ในการป้องกันการตกจากที่สูงโดยนำเสนอคุณสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นสูงสำหรับพนักงาน

โปรแกรมการฝึกอบรมที่สม่ำเสมอ
Regular training programs

ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงอย่างเหมาะสม ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยและความรับผิดชอบ

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางอุตสาหกรรม และผู้ผลิตอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Collaboration between government agencies, industry stakeholders, and PPE manufacturers

ขับเคลื่อนนวัตกรรมและทำให้เกิดการเข้าถึง เพื่อให้มั่นใจว่ามีอุปกรณ์ป้องกันที่มีคุณภาพสูงที่หลากหลาย

ความพยายามในการวิจัยและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
Ongoing research and development efforts.

มุ่งเน้นไปที่การจัดการกับความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่ และปรับปรุงการออกแบบและการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ในการป้องกันการตกจากที่สูงและการทำงานบนที่สูงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของพนักงาน

Top